Modello EPIC HT 2022

S-Works Epic HT - € 10.900,00
Telaio S-works Epic HT - € 3.600,00
Epic HT Expert - € 5.500,00
Epic HT Comp - € 3.300,00
Epic HT Comp - € 3.300,00

Modello EPIC HT 2021

S-Works Epic HT - € 9.899,00
S-Works Epic HT - € 9.899,00
Epic HT PRO - € 6.999,00
Epic HT Expert - € 4.999,00
Epic HT Expert - € 4.999,00
Epic HT Comp - € 2.999,00
Epic HT Comp - € 2.999,00
Epic HT - € 2.499,00
Epic HT - € 2.499,00
Epic HT - € 2.499,00
Telaio Sworks Epic HT - € 3.299,00

Modello EPIC HT 2020

S-Works Epic HT AXS - € 9.399,00
S-Works Epic HT UltraLight - € 8.299,00
Epic Hardtail PRO - € 5.499,00
Epic Hardtail Expert - € 4.199,00
Epic Hardtail Comp - € 2.699,00
Epic Hardtail Comp - € 2.699,00
Epic Hardtail - € 2.199,00
Epic Hardtail - € 2.199,00
Telaio Sworks Epic Hardtail - € 2.999,00